Sant Silvestre Gandia 2022

• FULL INSCRIPCIÓ GRUPS

• FULL AUTORITZACIÓ MENORS

• FULL INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL

DATA: 29 de desembre a les 20:30 h.
INSCRIPCIONS:

Oficina del C.C. el Garbí (Torre Pista d’Atletisme)

Farmàcia Peña (Avda. d’Alacant, 23)

Farmàcia Bel.lan (Carrer Sant Vicent Ferrer, 62)

Dimendi (Calle Mayor, 34)

Tecnoesport (9 d’Octubre, 8)

Farmàcia Gavilá (C. Pintor Sorolla, 24)

Farmàcia Rosa Fernández Carlavilla (C. Magistrat Català, 34)

Farmàcia Carolina Esteve (C. Major, 2)

Borja Ópticos (C. Sant Francesc de Borja, 57)

Toy Planet (Plaça de les Escoles Pies, 1)

PREU: 5€ Adults / 3€ Menor de 16 anys + kilo solidari per a Menjador Social i Creu Roja.
1€ per persona es compartirà entre la Campanya de Nadal i Reis de Radio Gandia. 

Patrocina: Ajuntament de Gandia, Gandia Esports.

COL.LABORA:

Meraki Art

El Tertulión

Medes Equipaments

Circuit:

Powered by

REGLAMENT XVII CURSA SANT SILVESTRE GANDIA

Article-1 DENOMINACIÓ DE LA PROVA, LLOC, DATA I HORA

El Club de Córrer El Garbí, amb el patrocini de l’Excm. Ajuntament de Gandia és l’organitzador de la XVII Cursa Sant Silvestre. L’objectiu d’aquesta cursa és promocionar la pràctica esportiva com a un hàbit de vida saludable que augmenta el benestar i la salut de les persones, tant per als més joves com per als adults. Té també una vesant lúdica i divertida i altra solidària i benèfica amb les persones més necessitades de la nostra ciutat i comarca. La cursa se celebrarà dijous 29 de desembre de 2022. La sortida serà a les 20:30h des de la Plaça Major de Gandia, amb arribada al mateix lloc.

Article-2 PARTICIPANTS

La Cursa està oberta a totes les persones que vulguen participar-hi. No s’estableix un  mínim d’edat per participar a la prova, tanmateix els menors de 16 anys hauran de portar signada l’autorització del pare, mare i/o tutor legal, mitjançant la fitxa d’inscripció i el model d’autorització per entregar-la a la recollida del dorsal. Per participar-hi i optar als premis, és obligatori córrer amb el dorsal assignat per l’organització. Qualsevol corredor no inscrit o sense el dorsal visible actuarà sota la seua responsabilitat i no podrà participar en avituallaments, trofeus ni obsequis. Així mateix, no estarà emparat per la pòlissa de l’assegurança i quedarà totalment prohibida la seua entrada en línia de meta. També es desqualificarà qualsevol atleta que, tot sabent la seua impossibilitat de participar en la prova, proporcione dades falses per a poder fer-ho.

Article-3 CIRCUIT

El circuit, d’una distància aproximada de 4000 m., pla i  d’una sola volta, és completament urbà, recorrent el nucli de la ciutat. L’avituallament estarà situat a la zona d’arribada. Tots els corredors han de respectar el circuit assenyalat, que estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre.

Article-4 ASSEGURANÇA

L’Organització, patrocinadors i col·laboradors declinen qualsevol responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició; no obstant això, tots els participants inscrits i que hagen emplenat correctament les seues dades estaran coberts per una pòlissa d’assegurança amb el límit de cobertura previst per la llei.

Article-5 INSCRIPCIONS I MÈTODES DE PAGAMENT

El preu de la inscripció és de 5€ per a majors de 16 anys y 3e per a menors de 16 anys   i una aportació voluntària d’aliments per Ceu Roja i el Menjador social  que es lliurarà a la retirada del dorsal o bé el dia de la cursa a la zona d’eixida/arribada. Un euro de la inscripció serà repartit entre la campanya de Nadal i Reis del Grup Radio Gandia. ( Preventori Infantil )

Una vegada realitzada la inscripció no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta és per causes alienes a l’organització. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 2000 inscrits. Els mètodes d’inscripció establerts per l’organització són:

1) Inscripció presencial prèvia (individual* o col•lectiva**) del 19  fins el 29 de desembre. Es tanca a les 17 hores.
a) Oficina del CC El Garbí de la pista d’atletisme de Gandia, en horari de dilluns a divendres de 17:30 a 19:30 hores.
b) Dimendi (C. Major, 34)
c) Farmàcia Bel•lan (C. Sant Vicent Ferrer, 62)
d) Borja Ópticos ( C. Sant Francesc de Borja, 57)
e) Farmàcia Rosa Fernández Carlavilla (C. Magistrat Català, 34)
f) Farmàcia Peña (Avda. d’Alacant, 23)
g) Toy Planet (C. Sant Josep de Calassanç, 1)
h) Farmàcia Carolina Esteve (C, Major, 2)
i) Farmàcia Gavilá (C. Pintor Sorolla, 24)
j)Tecnoesport (C. 9 d’Octubre, 8)

2) Inscripció el dia 29 de desembre a l’estand de l’organització que es trobarà a la Plaça Major de la ciutat, (baix de l’Ajuntament) des de les 18:00 hores fins 30 minuts abans del co-mençament de la cursa. el  formulari d´inscripció el  trobareu també a la página. web
3). *Els participants menors de 16 anys, hauran d’aportar el full d’autorització que l’organització ha posat a disposició dels participants a la pàgina web. http://www.ccelgarbi.org/sant-silvestre-gandia i que es pot trobar també als punts d’inscripció presencials.
**Per a la inscripció col•lectiva, podeu trobar el model a la pàgina web i als punts d’inscripció.

Article-6 CLASSIFICACIONS

En la categoria masculina i femenina es tindrà en compte l’ordre d’arribada dels tres primers. Un Jurat nomenat per l’entitat organitzadora atorgarà la classificació a la millor disfressa individual i a tres millors disfresses col•lectives.

Article-7 PREMIS

L’organització ha establert els següents premis:
1) Premi a les tres primeres classificades en entrar a meta
2) Premi als tres primers corredors masculins en entrar a meta
3) Premi a la millor disfressa individual
4) Premi a les tres millors disfresses col•lectives

Els premis consistiran en cistelles de nadal i tot allò que l’organització puga aconseguir.

 

Article-8  RECOLLIDA DE DORSALS

El lliurament de dorsals es farà als llocs d’inscripció presencial.

Article-9- RECLAMACIONS

Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. Si són desestimades per aquest es podrà presentar reclamació per escrit i acompanyada d’un dipòsit de 100 € al Jurat d’Apel·lació. En el cas de la resolució fos favorable es retornaria el dipòsit de 100 €. Si no hi ha Jurat d’Apel·lació la decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable.

Article-10 ANUL·LACIÓ DE LA PROVA

En cas que per inclemències del temps o altres causes de força major, l’organització determine anul·lar la carrera, el participant no tindrà dret a la devolució de l’import corresponent a la inscripció. No obstant això, donada aquesta circumstància, l’atleta tindrà dret rebre els regals anunciats en el present reglament. S’anunciarà oportunament a la web el termini i procediment de retirada dels obsequis.

Article-11 LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En inscriure’s en la XIV Sant Silvestre Ciutat de Gandia 2019, els participants donen el seu consentiment per a que CC El Garbí, CIF G 96455233 inscrit en el Registre de Clubs Esportius de la Generalitat Valenciana núm. 4124 Secció I per si mateixos o mitjançant terceres entitats, tracten automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal.
De conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al participant que en inscriure’s a la XIV Sant Silvestre consent expressament i autoritza a l’organitzador de l’esdeveniment perquè les dades personals consignades en les fitxes d’inscripció siguen comunicades a l’entitat asseguradora amb la finalitat de subscriure el corresponent contracte d’assegurança en el qual vostè conste com a assegurat, a fi de donar cobertura als accidents i lesions que puguen produir-se en la pràctica esportiva. Si no desitja rebre informació comercial, marque la següent casella □

En acceptar el present reglament, vostè consent expressament i autoritza al tractament de les seves dades amb les finalitats anteriorment exposades.

Article-12 DRETS D’ACCÉS

Té el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts en la le-gislació vigent, dirigint-se per escrit a qualsevol de les adreces abans esmentades
Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la XIV Sant Silvestre Ciutat de Gandia 2021 per a tothom (reproducció d’imatges i fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seva imatge. La informació podrà obtenir-se mitjançant la consulta de les dades a través de la visualització o la indicació de les dades que són objecte de tractament mitjançant escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, certificada o no, en forma llegible i intel•ligible, sense fer ús de claus o codis que requerisquen l’ús de dispositius mecànics específics. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició establerts en dita Llei a través d’un escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia certificada o no, adjuntant fotocòpia del DNI/Passaport, en la següent adreça: CC El GARBÍ, C. Sant Vicent Ferrer, núm. 59 de 46701 Gandia.

Article-13 ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el reglament, s’aplicarà allò que dispose l’organitzador:

Els participants autoritzen l’organització per a poder fer ús publicitari de la seua presència en la competició, sempre que siga amb finalitats legítimes.

Article-14 DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Els usuaris podran dirigir una comunicació per escrit al domicili social del Club de Córrer elGarbí indicat en l’article anterior, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol•licitar l’exercici dels drets següents:

– Dret a sol•licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar-nos si estem tractant les seves dades;

– Dret a sol•licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió (quan les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d’una altra manera).

– Dret a sol•licitar la limitació o cancel•lació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per nosaltres per a l’exercici o la defensa de reclamacions;

– Dret a oposar-se al tractament: Nosaltres deixarem de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclama-cions s’hagin de seguir tractant.

– Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, nosaltres li facilitarem la portabilitat de les seves dades a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel•ligible i automatitzat.