Sant Silvestre Gandia 2023

• FULL INSCRIPCIÓ GRUPS

• FULL AUTORITZACIÓ MENORS

• FULL INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL

DATA: 29 de desembre a les 20:30 h.
INSCRIPCIONS:

Oficina del C.C. el Garbí (Torre Pista d’Atletisme)

Farmàcia Peña (Avda. d’Alacant, 23)

Farmàcia Bel.lan (Carrer Sant Vicent Ferrer, 62)

Dimendi (Calle Mayor, 34)

Tecnoesport (9 d’Octubre, 8)

Farmàcia Gavilá (C. Pintor Sorolla, 24)

Farmàcia Rosa Fernández Carlavilla (C. Magistrat Català, 34)

Borja Ópticos (C. Sant Francesc de Borja, 57)

Toy Planet (Plaça de les Escoles Pies, 1)

PREU: 5€ Adults + kilo solidari per a Menjador Social i Creu Roja.
1€ per persona es compartirà entre la Campanya de Nadal i Reis de Radio Gandia. 

Patrocina: Ajuntament de Gandia, Gandia Esports.

Circuit:

REGLAMENT XVIII CURSA SANT SILVESTREGANDIA

Article-1 DENOMINACIÓ DE LA PROVA, LLOC, DATA I HORAEl Club de Córrer El Garbí, amb el patrocini de l’Excm. Ajuntament de Gandia ésl’organitzador de la XVIII Cursa Sant Silvestre. L’objectiu d’aquesta cursa éspromocionar la pràctica esportiva com a un hàbit de vida saludable que augmenta elbenestar i la salut de les persones, tant per als més joves com per als adults. Té tambéuna vesant lúdica i divertida i altra solidària i benèfica amb les persones mésnecessitades de la nostra ciutat i comarca. La cursa se celebrarà divendres 29 dedesembre de 2023. La sortida serà a les 20:30h des de la Plaça Major de Gandia, ambarribada al mateix lloc.

Article-2 PARTICIPANTS
La Cursa està oberta a totes les persones que vulguen participar-hi. No s’estableixun mínim d’edat per participar a la prova, tanmateix els menors de 16 anys hauran deportar signada l’autorització del pare, mare i/o tutor legal, mitjançant la fitxad’inscripció i el model d’autorització per entregar-la a la recollida del dorsal. Perparticipar-hi i optar als premis, és obligatori córrer amb el dorsal assignat perl’organització. Qualsevol corredor no inscrit o sense el dorsal visible actuarà sota laseua responsabilitat i no podrà participar en avituallaments, trofeus ni obsequis. Aixímateix, no estarà emparat per la pòlissa de l’assegurança i quedarà totalment prohibidala seua entrada en línia de meta. També es desqualificarà qualsevol atleta que, tot sabentla seua impossibilitat de participar en la prova, proporcione dades falses per a poder ferho.

Article-3 CIRCUIT
El circuit, d’una distància aproximada de 4000 m., pla i d’una sola volta, éscompletament urbà, recorrent el nucli de la ciutat. L’avituallament estarà situat a la zonad’arribada. Tots els corredors han de respectar el circuit assenyalat, que estaràdegudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre.

Article-4 ASSEGURANÇA
L’Organització, patrocinadors i col·laboradors declinen qualsevol responsabilitat físicao moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició;no obstant això, tots els participants inscrits i que hagen emplenat correctament lesseues dades estaran coberts per una pòlissa d’assegurança amb el límit de coberturaprevist per la llei.

Article-5 INSCRIPCIONS I MÈTODES DE PAGAMENTEl preu de la inscripció és de 5€ i una aportació voluntària d’aliments per Ceu Roja i elMenjador social que es lliurarà a la retirada del dorsal o bé el dia de la cursa a la zona
d’eixida/arribada. Un euro de la inscripció serà repartit entre la campanya de Nadal iReis del Grup Radio Gandia. ( Preventori Infantil )
Una vegada realitzada la inscripció no es tornarà l’import de la mateixa si la noparticipació de l’atleta és per causes alienes a l’organització. La inscripció es tancaràquan s’assoleixin els 2000 inscrits. Els mètodes d’inscripció establerts per l’organitzaciósón:
1) Inscripció presencial prèvia (individual* o col•lectiva**) del 12 fins el 29 dedesembre. Es tanca a les 17 hores.
a) Oficina del CC El Garbí de la pista d’atletisme de Gandia, en horari de dilluns adivendres de 17:30 a 19:30 hores.
b) Dimendi (C. Major, 34)
c) Farmàcia Bel•lan (C. Sant Vicent Ferrer, 62)
d) Borja Ópticos ( C. Sant Francesc de Borja, 57)
e) Farmàcia Rosa Fernández Carlavilla (C. Magistrat Català, 34)
f) Farmàcia Peña (Avda. d’Alacant, 23)
g) Toy Planet (C. Sant Josep de Calassanç, 1)
i) Farmàcia Carolina Esteve (C, Major, 2)
k Farmàcia Gavilá (C. Pintor Sorolla, 24)
2) Inscripció el dia 30 de desembre a l’estand de l’organització que es trobarà a la PlaçaMajor de la ciutat, (baix de l’Ajuntament) des de les 18:00 hores fins 30 minuts abansdel co-mençament de la cursa. el formulari d´inscripció el trobareu també a la página.
web
3). Els participants menors de 16 anys, hauran d’aportar el full d’autorització quel’organització ha posat a disposició dels participants a la pàgina web.
http://www.ccelgarbi.org/sant-silvestre-gandia i que es pot trobar també als puntsd’inscripció presencials.
Per a la inscripció col•lectiva, podeu trobar el model a la pàgina web i als punts
d’inscripció.

Article-6 CLASSIFICACIONS
En la categoria masculina i femenina es tindrà en compte l’ordre d’arribada del primer i
la primera corredora. Un Jurat nomenat per l’entitat organitzadora atorgarà laclassificació a les tres millors disfresses individuals i a tres millors disfresses
col•lectives.

Article-7 PREMIS
L’organització ha establert els següents premis:
1) Premi a la primera classificada en entrar a meta
2) Premi al primer corredors masculins en entrar a meta
3) Premi a les 3 millors disfresses individuals
4) Premi a les tres millors disfresses col•lectives
Els premis consistiran en cistelles de nadal i tot allò que l’organització puga aconseguir.

Article-8 RECOLLIDA DE DORSALS
El lliurament de dorsals es farà als llocs d’inscripció presencial.

Article-9- RECLAMACIONS
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. Si són desestimades per aquestes podrà presentar reclamació per escrit i acompanyada d’un dipòsit de 100 € al Jurat
d’Apel·lació. En el cas de la resolució fos favorable es retornaria el dipòsit de 100 €. Si
no hi ha Jurat d’Apel·lació la decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable.

Article-10 ANUL·LACIÓ DE LA PROVA
En cas que per inclemències del temps o altres causes de força major, l’organitzaciódetermine anul·lar la carrera, el participant no tindrà dret a la devolució de l’import
corresponent a la inscripció. No obstant això, donada aquesta circumstància, l’atletatindrà dret rebre els regals anunciats en el present reglament. S’anunciarà oportunament
a la web el termini i procediment de retirada dels obsequis.

Article-11 LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADESEn inscriure’s en la XVIII Sant Silvestre Ciutat de Gandia 2019, els participants donenel seu consentiment per a que CC El Garbí, CIF G 96455233 inscrit en el Registre deClubs Esportius de la Generalitat Valenciana núm. 4124 Secció I per si mateixos omitjançant terceres entitats, tracten automàticament i amb finalitat exclusivament
esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal.
De conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, deProtecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al participant que en inscriure’s a laXIV Sant Silvestre consent expressament i autoritza a l’organitzador de l’esdeveniment
perquè les dades personals consignades en les fitxes d’inscripció siguen comunicades al’entitat asseguradora amb la finalitat de subscriure el corresponent contracte
d’assegurança en el qual vostè conste com a assegurat, a fi de donar cobertura alsaccidents i lesions que puguen produir-se en la pràctica esportiva. Si no desitja rebreinformació comercial, marque la següent casella □
En acceptar el present reglament, vostè consent expressament i autoritza al tractament
de les seves dades amb les finalitats anteriorment exposades.

Article-12 DRETS D’ACCÉS
Té el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a qualsevol de les adreces abans esmentadesAixí mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de laXVIII Sant Silvestre Ciutat de Gandia 2023 per a tothom (reproducció d’imatges i
fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) mitjançant qualsevol
dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de
manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut
en la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportivarealitzada i la seva imatge. La informació podrà obtenir-se mitjançant la consulta de lesdades a través de la visualització o la indicació de les dades que són objecte detractament mitjançant escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, certificada o no, en formallegible i intel•ligible, sense fer ús de claus o codis que requerisquen l’ús de dispositiusmecànics específics. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de DadesPersonals l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició establerts en dita Llei a través d’un escrit, còpia, telecòpia o fotocòpiacertificada o no, adjuntant fotocòpia del DNI/Passaport, en la següent adreça: CC El
GARBÍ, C. Sant Vicent Ferrer, núm. 59 de 46701 Gandia.

Article-13 ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT
Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i en cas dedubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el reglament, s’aplicarà allò quedispose l’organitzador:
Els participants autoritzen l’organització per a poder fer ús publicitari de la seuapresència en la competició, sempre que siga amb finalitats legítimes.

Article-14 DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES
Els usuaris podran dirigir una comunicació per escrit al domicili social del Club deCórrer elGarbí indicat en l’article anterior, incloent en tots dos casos fotocopia del seuDNI o un altre document identificatiu similar, per sol•licitar l’exercici dels drets
següents:
– Dret a sol•licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar-nos si estemtractant les seves dades;
– Dret a sol•licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió (quanles dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals vanser recollits o tractats d’una altra manera).
– Dret a sol•licitar la limitació o cancel•lació del seu tractament, en aquest cas
únicament seran conservats per nosaltres per a l’exercici o la defensa de reclamacions;
– Dret a oposar-se al tractament: Nosaltres deixarem de tractar les dades en la forma quevostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa depossibles reclama-cions s’hagin de seguir tractant.
– Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguintractades per una altra signatura, nosaltres li facilitarem la portabilitat de les seves dadesa qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel•ligible i
automatitzat.