Sant Silvestre Gandia

DATA: 30 de Desembre a les 21h.
INSCRIPCIONS: LES INSCRIPCIONS A LA PLATAFORMA I LLOCS AUTORITZATS ESTAN TANCADES. PODRÀS REALITZAR LA TEUA INSCRIPCIÓ AQUESTA VESPRADA A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT A PARTIR DE LES 18:00 HORES I FINS LES 20:30
PREU: 2€ + opció kilo solidari

LLOCS D’INSCRIPCIÓ:
Tu farmacia
c/ mayor, 2

Oficina CC El Garbí
Torre pista atletisme

Oficina Divina Pastora
Paseo de Germanías, 82

Circuit:

+info circuit


REGLAMENT: (Descarrega)

Article-1
DENOMINACIÓ DE LA PROVA, LLOC, DATA I HORA
El Club de Córrer El Garbí, amb el patrocini de l’Excm. Ajuntament de Gandia, Tu Farmacia Gandia i la col•laboració de Caixa Popular, Divina Pastora Seguros, Granier i l’Excm. Diputació de València,  és l’organitzador de la XI Cursa Sant Silvestre. L’objectiu d’aquesta cursa és promocionar la pràctica esportiva com a un hàbit de vida saludable que augmenta el benestar i la salut de les persones, tant per als més joves com per als adults. Té també una vesant lúdica i divertida i altra solidària i benèfica amb les persones més necessitades de la nostra ciutat i comarca. La cursa  se celebrarà divendres 30 de desembre del 2016. La sortida serà a les 21:00h des de la Plaça Major de Gandia, amb arribada al mateix lloc.

Article-2
PARTICIPANTS
La Cursa està oberta a totes les persones que vulguen participar-hi. No s’estableix un  mínim d’edat per participar a la prova, tanmateix els menors de 16 anys hauran de portar signada l’autorització del pare, mare i/o tutor legal, mitjançant la fitxa d’inscripció i el model d’autorització per entregar-la a la recollida del dorsal. Per participar-hi i optar als premis, és obligatori córrer amb el dorsal assignat per l’organització.  Qualsevol corredor no inscrit o sense el dorsal visible actuarà sota la seua responsabilitat i no podrà participar en avituallaments, trofeus ni obsequis. Així mateix, no estarà emparat per la pòlissa de l’assegurança i quedarà totalment prohibida la seua entrada en línia de meta. També es  desqualificarà qualsevol atleta que, tot sabent la seua impossibilitat de participar en la prova, proporcione dades falses per a poder fer-ho.

Article-3
CIRCUIT
El circuit, d’una distància aproximada de 4000 m., pla i  d’una sola volta, és completament urbà, recorrent el nucli de la ciutat. L’avituallament estarà situat a la zona d’arribada. Tots els corredors han de respectar el circuit assenyalat, que estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre.

Article-4
ASSEGURANÇA
L’Organització, patrocinadors i col•laboradors declinen qualsevol responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició; no obstant això, tots els participants inscrits i que hagen emplenat correctament les seues dades estaran coberts per una pòlissa d’Assegurança d’Accident Esportiu subscrita amb l’entitat DIVINA PASTORA SEGUROS.

Article-5
INSCRIPCIONS I MÈTODES DE PAGAMENT
El preu de la inscripció és de 2 i una aportació voluntària d’aliments per al menjador social (preferiblement d’oli, llet, sucs i xocolata en pols) que es lliurarà a la retirada del dorsal o bé el dia de la cursa a la zona d’eixida/arribada. La meitat de la inscripció serà donada a la Campanya de Nadal i Reis del grup Radio Gandia. Una vegada realitzada la inscripció no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta és per causes alienes a l’organització. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 2000 inscrits. Els mètodes d’inscripció establerts per l’organització són:

1) Inscripció presencial prèvia (individual* o col•lectiva**) del  10 fins el 29 de desembre
a) Oficina del CC El garbí de la pista d’atletisme de Gandia, en horari de dilluns a divendres de 17:30 a 19:30 hores;
b) Tu Farmàcia Gandia; (C. Major, núm. 2)
c) Oficina de Divina Pastora Seguros (Passeig de les Germanies, 82 entresol-dreta)

2) Inscripció telemàtica a la plataforma d’inscripcions que es trobarà a disposició a la pàgina web http://www.ccelgarbi.org/sant-silvestre-gandia a partir de dilluns 19 de desembre.

3) Inscripció* el dia 30 de desembre a l’estand de l’organització que es trobarà a la Plaça Major de la ciutat, (baix de l’Ajuntament) des de les 17:30 hores fins 30 minuts abans del començament de la cursa.

*Els participants menors de 16 anys, hauran d’aportar el full d’autorització que l’organització ha posat a disposició dels participants a la pàgina web http://www.ccelgarbi.org/sant-silvestre-gandia i que es pot trobar també als punts d’inscripció presencials.

**Per a la inscripció col•lectiva, podeu trobar el model a la pàgina web i als punts d’inscripció. En aquest cas, es pot optar per fer el pagament mitjançant transferència bancària al compte de Caixa Popular ES69 3159 0064 1523 7515 6326. Aquesta forma d’inscripció es tancarà dimarts  27 de desembre.

Article-6
CLASSIFICACIONS
En la categoria  masculina i femenina es tindrà en compte l’ordre d’arribada dels tres primers. Pel que fa a la classificació dels col•lectius, els premis s’atorgaran atenent al nombre d’inscripcions realitzades. Un Jurat nomenat per l’entitat organitzadora atorgarà la classificació a les tres millors disfresses individuals i tres millors disfresses col•lectives.

Article-7
PREMIS
L’organització ha establert els següents premis:
1) Premi a les tres primeres classificades en entrar a meta
2) Premi als tres primers corredors masculins en entrar a meta
3) Premi a les tres millors disfresses individuals
4) Premi a les tres millors disfresses col•lectives
5) Premi al Col•legi/Institut/Centre educatiu amb més inscrits
6) Premi al Club amb més inscrits.
7) Premi a l’Empresa amb més inscrits.
8) Premi a l’Associació amb més inscrits
Els premis consistiran en cistelles de nadal i tot allò que l’organització puga aconseguir.

Article-8
RECOLLIDA DE DORSALS
El lliurament de dorsals es farà als llocs d’inscripció presencial. Els inscrits a través de la web o els col•lectius podran retirar el dorsal a tu Farmacia (C. Major, núm. 2).

Article-9-
RECLAMACIONS
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. Si són desestimades per aquest es podrà presentar reclamació per escrit i acompanyada d’un dipòsit de 100 € al Jurat d’A-pel•lació. En el cas de la resolució fos favorable es retornaria el dipòsit de 100 €. Si no hi ha Jurat d’Apel•lació la decisió del Jutge Àrbitre és inapel•lable.

Article-10
ANUL•LACIÓ DE LA PROVA
En cas que per inclemències del temps o altres causes de força major, l’organització determine anul•lar la carrera, el participant no tindrà dret a la devolució de l’import corresponent a la inscripció. No obstant això, donada aquesta circumstància, l’atleta tindrà dret rebre els regals anunciats en el present reglament. S’anunciarà oportunament a la web el termini i procediment de retirada dels obsequis.

Article-11
LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
En inscriure’s en la XI Sant Silvestre Ciutat de Gandia 2016, els participants donen el seu consentiment per a que CC El Garbí, CIF G 96455233 inscrit en el Registre de Clubs Esportius de la Generalitat Valenciana núm. 4124 Secció I per si mateixos o mitjançant terceres entitats, tracten automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal.

De conformitat amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al participant que en inscriure’s a la XI Sant Silvestre consent expressament i autoritza a l’organitzador de l’esdeveniment perquè les dades personals consignades en les fitxes d’inscripció siguen comunicades a l’entitat asseguradora Mutualitat General de Previsió de la Llar Divina Pastora, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa, amb CIF V46055810 i domicili al Carrer Xàtiva  23 de València (d’ara endavant, Divina Pastora Seguros) amb la finalitat de subscriure el corresponent contracte d’assegurança en el qual vostè conste com a assegurat, a fi de donar cobertura als accidents i lesions que puguen produir-se en la pràctica esportiva. Li informem que aquestes dades per-sonals seran incorporades a un fitxer propietat de Divina Pastora Segurs amb l’objecte de procedir a l’assegurament, manteniment del correcte desenvolupament i control de la relació contractual establerta, així com per gestionar adequadament les prestacions que pogueren derivar-se de la mateixa i, si escau, procedir al repartiment o cessió del risc assegurat. En cas d’oposició al tractament de les dades personals amb les finalitats anteriorment esmentades, no podran fer-se efectives les cobertures que si escau pogueren correspondre per mancar l’entitat asseguradora de les dades necessàries per al càlcul de les indemnitzacions i altres finalitats establertes en el contracte de segur.

Així mateix, consent la cessió de les seves dades de caràcter personal a l’empresa patrocinadora i asseguradora, Divina Pastora Seguros, amb l’objecte de realitzar accions comercials i publicitàries, així com accions de telemàrqueting directe, sobre les seves activitats, novetats, ofertes, serveis i productes, autoritzant expressament al fet que les seves dades puguen ser cedides a terceres empreses del Grup Divina Pastora (Divina Pastora Segurs Generals, S.A.O. –entitat asseguradora-, i Fundació Divina Pastora- fundació de caràcter assistencial-), amb les finalitats abans esmentades, consentint que les citades comunicacions de caràcter publicitari o promocional puguen ser realitzades per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, de conformitat amb allò establert en l’art. 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic. Si no desitja rebre informació comercial, marque la següent casella.

En acceptar el present reglament, vostè consent expressament i autoritza al tractament de les seves dades amb les finalitats anteriorment exposades. En relació amb Divina Pastora Segurs, pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment a rebre comunicació comercial i publicitària dirigint-se a Divina Pastora Segurs en l’adreça de correu electrònic:

• Atencion.clientes@divinapastora.com o a l’adreça de correu postal:

• Apartat de correus 1280, 46080 València, amb la referencia “Protecció de dades personals”.

Article-12
DRETS D’ACCÉS
Té el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit a qualsevol de les adreces abans esmentades

Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la XI Sant Silvestre Ciutat de Gandia 2016 per a tothom (reproducció d’imatges i fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seva imatge. La informació podrà obtenir-se mitjançant la consulta de les dades a través de la visualització o la indicació de les dades que són objecte de tractament mitjançant escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, certifica-da o no, en forma llegible i intel•ligible, sense fer ús de claus o codis que requerisquen l’ús de dispositius mecànics específics. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició establerts en dita Llei a través d’un escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia certificada o no, adjuntant fotocòpia del DNI/Passaport, en la següent adreça: CC El GARBÍ, C. Lluís Vives, núm. 15 46701 Gandia.

Article-13
ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT
Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el reglament, s’aplicarà allò que dispose l’organitzador:

Els participants autoritzen l’organització per a poder fer ús publicitari de la seua presència en la competició, sempre que siga amb finalitats legítimes.